Laikino apgyvendinimo paslaugoms teikti yra įkurtas bendruomenės namas, kuriame vienu metu gali gyventi iki 25 iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų. Bendruomenės name gyventojai mokosi savarankiško gyvenimo įgūdžių, patys gaminasi maistą, tvarkosi kambarius bei gyvenamąją aplinką.

Bendruomenės name yra laikomasi vidaus tvarkos taisyklių.

Priėmimo į bendruomenės namą tvarka

     Į bendruomenę priimami žmonės, grįžę iš įkalinimo įstaigų ir neturintys kur gyenti. Asmuo privalo pateikti dokumentą apie paleidimą iš įkalinimo vietos bei visus kitus turimus dokumentus, kitokią svarbią informaciją.

     Naujai atvykęs žmogus priimamas savaitės bandomajam laikotarpiui, ir šis laikas yra skirtas artimesniam susipažinimui su bendruomene bei išsamesniam jo socialinių poreikių išsiaiškinimui.   Po savaitės priimtas asmuo ir bendruomenės vadovas pasirašo prašymo – įsipareigojimo sutartį.

     Jei bendruomenė ir administracija nepajėgi tenkinti klientų poreikių (pvz. išaiškėja, kad klientas serga psichikos liga ar pan.) jis nukreipiamas į kitą įstaigą, kurioje jis gali gauti atitinkamą pagalbą.Bendruomenės namo svetainėje rengiamos bendros vakaronės, susirinkimai. Tai vieta, kurioje susirinkę visi bendruomenės namo gyventojai bendrauja, dalinasi savo problemomis. Bendruomenėje skatinama savipagalba, tenkinami bendravimo, supratimo, palaikymo poreikiai, atstatomi prarasti socialiniai įgūdžiai.
Bendruomenėje yra įrengta koplytėlė, kurioje per šventes yra laikomos mišios, o paprastomis dienomis gali lankytis visi norintys bendruomenės namo gyventojai.