Atmintinė bendruomenės nariams

  1. Bendruomenės nariai turi būti pakantūs vieni kitiems ir bendruomenės aplinkai.
  2. Bendruomenėje visiškai netoleruojama fizinė ir psichologinė agresija.
  3. Bendruomenės narys, panaudojęs fizinę ar psichologinę agresiją (pvz. grasinimus), gali būti pašalintas iš bendruomenės.
  4. Visi kilę konfliktai turi būti sprendžiami bendruomenės susirinkimo metu.
  5. Bendruomenėje netoleruojami jokie intymūs ir seksualiniai santykiai.

Priėmimo į bendruomenę tvarka

     Į bendruomenę priimami žmonės, grįžę iš įkalinimo įstaigų ir neturintys kur gyenti. Asmuo privalo pateikti dokumentą apie paleidimą iš įkalinimo vietos bei visus kitus turimus dokumentus, kitokią svarbią informaciją.

     Naujai atvykęs žmogus priimamas savaitės bandomajam laikotarpiui, ir šis laikas yra skirtas artimesniam susipažinimui su bendruomene bei išsamesniam jo socialinių poreikių išsiaiškinimui. Po savaitės priimtas asmuo ir bendruomenės vadovas pasirašo priėmimo – apgyvendinimo bendruomenėje sutartį.

     Jei bendruomenė ir administracija nepajėgi tenkinti klietų poreikių (pv. išaiškėja, kad klientas serga psichikos liga ar pan.) jis nukreipiamas į kitą įstaigą, kurioje jis gali gauti atitinkamą pagalbą.

Reikalavimai naujam bendruomenės gyventojui

     Per bandomąjį laikotarpį kadidatas turi pateikti savo autobiografiją, kurioje turi atsispindėti esminiai jo gyvenimo įvykiai (tiek teigiami, tiek neigiami). Čia kandidatas turi įvardinti savo problemas, esamą padėtį bei tikslus, kurių nori pasiekti. Tada sudaromas jo siekių planas rasti savo vietą visuomenėje. Bendruomenės gyventojas visą buvimo laiką ruošia gyvenimo planą (parengia būsimų veiksmų perspektyvą). Reintegracijos metu strateginis gyvenimo planavimas tampa ypač svarbus ir nesilaikant alternatyvos rinktis kitą gyvenimo būdą traktuojamas kaip nenoras keisti savo gyvenimą į teigiamą pusę. Tolimesnis jo buvimas bendruomenėje nepageidaujamas.

.